Zajímavosti‎ > ‎

Němčina gramatika - slovesa - časy a tvary

Slovesa patří v němčině mezi jedny z nejdůležitějších slovních druhů, teprve sloveso dává větě její význam a smysl. Proto je důležité ujasnit si, jaké druhy sloves a jaké gramatické časy v němčině existují.

V němčině dělíme slovesa na:
  • slabá (např. machen, sagen),
  • silná (např. gehen, kommen),
  • smíšená (např. brennen, kennen),
  • pomocná (haben/sein),
  • způsobová (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen).
U slabých a silných sloves rozlišujeme slabé a silné časování, které je důležité zvláště při tvoření minulého času. Na této stránce se dozvíte, jaké základní gramatické časy němčina má a jak se tyto časy tvoří.

Základní gramatické časy v němčině

Prézentum

Obecně lze říct, že každá osoba má svou charakteristickou koncovku:

jednotné číslo    množné číslo
1.os. -e          1.os. infinitiv
2.os. -(e)st      2.os. -t
3.os. -t          3.os. infinitiv

jednotné číslo                     množné číslo
1.os. ich gehe/sage/mache          1.os. wir gehen/sagen/machen
2.os. du gehst/sagst/machst        2.os. ihr geht/sagt/macht
3.os. er/sie/es geht/sagt/macht    3.os. sie/Sie gehen/sagen/machen

U některých sloves může dojít k přehlásce nebo ke změně kmenové samohlásky.

jednotné číslo            množné číslo
1.os. ich laufe/fahre     1.os. wir laufen/fahren
2.os. du läufst/fährst    2.os. ihr läuft/fährt
3.os. er läuft/fährt      3.os. sie laufen/fahren

ich gebe     × du gibst
ich vergesse × du vergisst
ich breche   × du brichst

V trpném rodu (něm. Passiv), který se tvoří pomocí slovesa werden + příčestí minulé, je sloveso werden v přítomném čase.

ich werde gesucht (jsem hledán)
sie wird gefragt  (je dotazována)

Préteritum

Používá se většinou při písemném převyprávění nějaké události.

U slabých sloves se tvoří přidáním koncovky -te k slovesnému kmeni - slabé časování.

ich arbeitete (pracoval jsem)
du sagtest    (řekl jsi)
er machte     (on udělal)

další slabá slovesa:
baden (koupat), fragen (zeptat se), antworten (odpovědět), machen (dělat), reisen (cestovat), grüßen (zdravit)...

U silných sloves dochází ke změně kmenové samohlásky - silné časování.

(wachsen - růst)  ich wachse × ich wuchs
(gehen - jít)     ich gehe   × ich ging
(kommen - přijít) ich komme  × ich kam

V trpném rodu (Passiv) se do minulého tvaru dává sloveso werden.

ich wurde gesucht   (byl jsem hledán)
du wurdest gefragt  (byl jsi dotázán)
er wurde aufgerufen (byl vyvolán)

Perfektum

Používá se při ústním převyprávění událostí, v běžné komunikaci. Tvoří se pomocí pomocných sloves haben/sein v přítomném čase a příčestí minulého (Partizip II.)

Příčestí minulé se tvoří pomocí předpony ge- (u slabých, silných a slovesu sloves s odlučitelnou předponou) a koncovky -t (u slabých sloves) nebo -en (u silných sloves).

ich mache   ich machte   ich habe gemacht
ich lerne   ich lernte   ich habe gelernt
ich gehe    ich ging     ich bin gegangen
ich komme   ich kam      ich bin gekommen

U sloves s odlučitelnou předponou se v perfektu předpona ge- vkládá mezi odlučitelnou předponu a kořen slovesa.

ich bin aufgestanden (vstal jsem)
ich habe angerufen   (zavolal jsem)
ich bin hingefallen  (spadl jsem)

U sloves s neodlučitelnou předponou (be-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-) nebo u sloves končících na -ieren (studieren, diskutieren, spazieren) se předpona ge- nedává!

ich habe benutzt       (použil jsem)
ich habe vergessen     (zapomněl jsem)
ich habe zerbrochen    (rozbil jsem)
er hat laut diskutiert (nahlas diskutoval)
sie hat nicht studiert (nestudovala)

V trpném rodu se sloveso werden dává do tvaru perfekta (ist geworden) + příčestí minulé.

ich bin gefragt worden (byl jsem dotázan)
ich bin gesucht worden (byl jsem hledán)

Plusquamperfektum

Předminulý čas se používá při sdělování událostí, které se staly ještě před jinou událostí v minulosti. Tvoří se pomocí pomocných sloves haben/sein v préteritu (tzn. hatte/war) a příčestí minulého (jako u perfekta).

Bevor ich in die Schule ging, hatte ich noch schnell meine Hausaufgaben gemacht.
Předtím než jsem šel do školy, udělal jsem si ještě v rychlosti domácí úkoly.

Nachdem ich mein Zimmer aufgeräumt hatte, ging ich nach draußen spielen.
Poté co jsem uklidil svůj pokoj, šel jsem si ven hrát.

Trpný rod v plusquamperfektu se tvoří pomocí tvaru war.

du warst gesucht worden (byl jsi hledán)
ich war gefragt worden  (byl jsem dotázán)

Budoucí čas I.

Používá se také k vyjádření domněnky nebo k výzvě. Tvoří se pomocí slovesa werden + infinitiv.

ich werde anrufen (zavolám)
ich werde gehen   (půjdu)
ich werde suchen  (budu hledat)

Er wird noch bei der Arbeit sein.   (Asi bude ještě v práci)
Du wirst dein Mittagessen aufessen! (Ten oběd sníš!)

Trpný rod budoucího času

du wirst gesucht werden (budeš hledán)
er wird gefragt werden  (on bude dotázán)


Comments